לולבים

הלולב - מבית סמט למהדרין
בשיתוף מגדלי הלולבים בטירת צבי, ובסיועם הטכני בהעמדת חדרי מיון מקוררים ומוארים וכל הפרטים הנצרכים למיון רבבות לולבים, על-ידי צוות תלמידי חכמים המיומנים בהפרדת הקורא מעל הלולבים, שלא יהיה חס ושלום חשש גזל ואונאה, ובנוכחות רב מורה צדק המפקח מתחילת המיון על הפרדת והסרת הקורא שייעשה באופן המתוקן ביותר, ועד לבדיקתו האישית של כל לולב ולולב מדרגת מהודר ומעלה.

הלולב - מבית סמט למהדרין
ממיינת ומדרגת את הלולבים לפי ההידורים שנקבעו להלכה, כפי הידורי וחומרות הפוסקים, לפי סדר עולה במעלות הידורי כל לולב ולולב.

הלולב - מבית סמט למהדרין
אורזת לולבים בשקיפות, כך שבהבטה על הלולב עצמו בעין, כבר נראה בבירור דרגת הידורו, עוד טרם קריאת הנכתב על האריזה.

הלולב - מבית סמט למהדרין
עוטפת את הלולב לאחר המיון באריזה אטומה המוצמדת לפלסטיק קשיח, זאת כדי שיישמר בתכלית הטריות והשלמות ולא ייפגם פגם כלשהו עד לשימושו בחג למצווה.

הלולב - מבית סמט למהדרין
משווקת לולבים איכותיים שראויים להחזיק ברעננותם ללא פגמים והיתרי שעת הדחק, למשך כל ימי החג.
כשיטת הראב"ד בהלכות לולב (ומובא כן בעוד פוסקים): "עוד אני אומר על כל הפגומין שהזכרנו, בין אותן הפסולין ביום ראשון וכשרים ביום שני, בין אותן הפגימות שהוכשרו בכלל דברנו אפילו ביום ראשון, דווקא היכא דלא משכח שלמים, אבל היכא דמשכח להו שלמים מצווה בשלמים משום זה אלי ואנוהו, ואמרינן נמי (ב"ק ט' ב) הדור מצווה עד שליש במצווה, ואם אמרו להידור מצווה עד שליש כל שכן בין פגום לשלם".

הלולב - מבית סמט למהדרין
נותנת לקונה אחריות לכל ימי החג, כך שיוכל לברך על מוצר מהודר כבעת קנייתו.

הלולב - מבית סמט למהדרין
מונעת מראש כל סיכוי להטעיית הקונה באמצעות אריזה שאינה מאפשרת לאף גורם לשנותו או לייפותו אחרי הכרעת הרב הבודק.
ערכם וטיבם של מוצרים חקלאיים כמו פירות וירקות או פרחים נמדדים בשוק לפי טיב איכותם ביחס לפירות המצויים בשוק, דבר שאינו תלוי כל- כך בחקלאי. כפי שאומרים שסדר זרעים מרמז על אמונה.
אמונה בה' שהדבר הנזרע יצא טוב ושלם, וכפי שמבואר בחז"ל: שדות הנזרעים איכא ביניהן קרקעות עידית, בינונית או זיבורית ואפילו עידי עידית או זיבורי זיבורית.
כך שהשיא שלהם הנמכר ביוקר מבטא עסיסיות, טריות ואיכות, והזול שבהם מבטא איכות נמוכה שבדרך כלל מיועדת לשווקים הזולים במחירי מבצע.
שיווק ארבעת המינים שונה למרות היותו מוצר חקלאי.
אמנם קביעת כשרותו או הידוריו של הלולב תלויה גם באיכות גידולו, אך עיקר קביעת כשרותו תלויה בהגדרת פסוליו שצוינו לעיל, כך שאין טעם לקרוא ולמיין מוצרים אלה של ארבעת המינים באותיות א.א, א, ב, ג וד.
וגם אם במטע מסוים יחשב לולב מסוים לעידית גידוליו וייקרא "א.א", מכל מקום ייתכן שכלפי עידית דעלמא ודרגת ההידור שאפשר להשיג, הוא אינו בשורה הראשונה, כך שקביעת דרגת כשרות לפי שמו א או ב, אינו נכון ואינו מדויק.

הלולב - מבית סמט למהדרין
משווקת אך ורק לולבים באיכות גבוהה ומקפידה לסנן מתוך קטיף הלולבים את אלה שנפגמו גם אם הם כשרים לכתחילה., לולבים אלה מיועדים מראש לשמש כתוספות של ארבעת המינים כקוישיקלאך וכטבעות ללולב.


הלולב - מבית סמט למהדרין

משווקת חמישה סוגי לולבים, עם שמם ההלכתי, הידורם, ומעלותיהם. כפי שתוכלו לראות כאן >>